Herman Broerenstichting | Delft, Monster | 015-2141066

https://hermanbroerenschool.nu/

Waarom werken bij Herman Broerenstichting

De Herman Broerenschool aan de Clara van Sparwoudestraat 6 en het Herman Broerencollege aan de Clara van Sparwoudestraat 1 in Delft nemen een bijzondere plek in binnen het onderwijsaanbod in de regio. 

Marlene Visser, al 16 jaar in dienst als groepsleraar van voornamelijk de eindgroep ZMLK, schetst een plaatje van deze bijzondere school voor (voortgezet) speciaal onderwijs:

“De Herman Broerenschool in Delft is een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (ZMLK) en Ernstig Meervoudig Beperkte (EMB) leerlingen met een verstandelijke beperking, een zogenaamde cluster 3-school. De Herman Broerenstichting heeft scholen in Delft en Naaldwijk. In Monster is er een onderwijszorglocatie op het Westerhonk-terrein waar onderwijs en zorg dicht bij elkaar gevestigd zijn. In totaal zitten er 270 leerlingen op onze scholen.  Onze scholen zijn erg verweven met zorg. Wij werken vanuit het principe ‘Elk kind heeft recht op onderwijs’. Voor onze EMB leerlingen hebben wij speciale onderwijszorggroepen, waar drie medewerkers voor de groep staan: een leraar, een onderwijsassistent en een zorgmedewerker. 

Wij hebben leerlingen in de basisschoolleeftijd, die speciaal onderwijs (SO) ontvangen en oudere kinderen, die het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) volgen. Onze leerlingen variëren in leeftijd van 4 t/m 20 jaar. Op de Herman Broerenschool kom je gedreven, betrokken en excellente leerkrachten tegen. Bij ons gaat het om het totale kind, we kijken naar de complete ontwikkeling. Ons onderwijs is zo ingericht dat de leerlingen straks zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren. Als leraar ben je bij alles om de leerling heen betrokken: de ouders, begeleid wonen, stageplekken. Ook heb je veel contact met de andere disciplines op school: de logopedist, de fysiotherapeut, de schoolarts, de maatschappelijk werker en de intern begeleider.” 

 

Leerlijnen
“Er zit een groot verschil tussen de verschillende uitstroommogelijkheden van een leerling. De één stroomt uit naar een dagbesteding, de ander vindt een vaste baan in het bedrijfsleven. Hier zijn de verschillende leerlijnen/ profielen op aangepast. De leerlingen worden getest op ontwikkelingsniveau, mate van zelfstan

digheid en sociaal/emotioneel functioneren. Vraagt de leerling om hulp? Komt het voor zichzelf op? Kan het goed samenwerken? Wat doe je als je boos bent? Bij ons als leraar werken betekent dat je verantwoordelijk bent voor de hele leerlijn: naast het ‘gewone’ cognitieve pakket zoals taal en rekenen ook dingen als “samenwerken, initiatief  nemen, verantwoordelijk zijn voor een taak, gesprekken voeren en om hulp vragen.”

Stapsgewijs
“We beginnen elke dag met een ontvangst bij de deur. Daarna leggen we in de klas stapsgewijs uit wat we deze dag gaan doen, dit is afhankelijk van het niveau van de leerlingen. Bij ons is alles een leermoment. Ons motto is ‘Leren moet je doen’. Bijvoorbeeld het omkleden bij gym: het strikken van veters en leren omgaan met knopen en ritsen alsook het samen met elkaar zijn in een kleedkamer. Of fruit eten: schillen, snijden, netjes eten, opruimen na afloop en afwassen. Wij werken met een aangepast pakket leerdoelen, van leren aan- en uitkleden tot kunnen samenwerken of met zijn allen samen eten in de klas. Cognitief werken we in de klas op drie niveaus. Differentiëren en adaptief onderwijs is bij ons heel belangrijk. De aanpak is letterlijk per leerling anders. Het mooie aan mijn beroep? Dat ik zelf ook nog elke dag bijleer. De leerlingen dagen mij uit tot observeren en analyseren: waarom laat een leerling bepaald gedrag zien en wat heeft die specifieke leerling nodig? Hoe zorg ik ervoor dat hij/zij zich veilig voelt en kan ontspannen, zodat hij/zij aan leren toekomt? Met andere woorden: ik houd het hele welbevinden van het kind in de gaten.” 

Team
Het hele Herman Broeren-team omvat 100 medewerkers. “Jonge vrouwen zijn hier in de meerderheid, met als gevolg dat we ook veel met parttimers werken. In elke groep zijn een leraar en een onderwijsassistent werkzaam, in de onderwijszorggroepen werkt ook een zorgmedewerker. Momenteel hebben we op alle locaties vacatures voor leraar, zowel in het SO als in het VSO en in de onderwijszorggroepen.  Om op onze school les te kunnen geven heb je een PABO-diploma nodig. Je werkt voor de Stichting en in principe moet je op alle drie de locaties kunnen werken. Werken bij de Herman Broerenschool betekent dat je constant ‘aan’ staat, maar het is wel gewoon ontzettend leuk. Elke kleine stap voelt als een overwinning. Je wordt bij ons niet zomaar in het diepe gegooid. Na je benoeming volg je intern een 2-jarig scholingsprogramma bestaande uit cursussen en (bij) scholing gericht op het werken met onze specifieke doelgroep. Hierdoor vergroot je je kennis en je vaardigheden om onze leerlingen te bieden wat ze nodig hebben. In sommige klassen worden de lessen ondersteund met pictogrammen en/of gebarentaal. Naast het scholingsprogramma volg je als nieuwe medewerker ook een begeleidingstraject, dit behelst voornamelijk zelfontwikkeling en coaching. Bij de Herman Broerenschool is het letterlijk ‘never a dull moment’. Je kunt je elke dag verder ontwikkelen. Elke leerling is specifiek en elke groep vereist een andere methodiek. Dat maakt het leuk en vooral uitdagend. Je moet je 

leerlingen tot ‘in de diepte’ leren doorgronden. De leerlingen onderling leren ook begrip voor elkaar te hebben. Zo weten ze van elkaar wie waarom boos wordt. Over persoonlijk maatwerk gesproken, ik heb een leerling die -nadat ze drie kwartier in de bus heeft gezeten om op school te komen- eerst even 5 minuten op de trampoline mag volgens het ‘programma’. Dat springen zorgt ervoor dat de leerling weer het juist alertheidsniveau bereikt, wat maakt dat ze daarna met vertrouwen aan de lessen deelneemt. De relatie tussen leraar en leerling, het creëren van vertrouwen, is het allerbelangrijkst.”

Herman Broerenstichting

Een uitdagende werkplek met ruimte voor ontwikkeling en eigen inbreng binnen een enthousiast en zelfstandig team. In het eerste jaar word je intensief begeleid door de intern begeleider en krijg je een buddy toegewezen.

De Herman Broerenstichting werd opgericht op 1 oktober 1970. Het doel van de Herman Broerenstichting is het behartigen van de belangen van leerlingen met beperkte verstandelijke vermogens.

Stage 
“De leerlingen in het VSO hebben praktijklessen, lopen intern stage op school of volgen een externe stage. De praktijkles kan bijvoorbeeld bestaan uit het onder begeleiding werken op een locatie buiten de school: vakken vullen bij een supermarkt, kamers schoonmaken in een hotel of werken tussen het groen bij Bloei! Onze leerlingen krijgen ook uitwisselingsvakken. Vanaf 14/15 jaar krijgen ze les in techniek, tekenen, koken en drama. In de praktijklokalen werken ze in groepjes. Als leraar bij onze organisatie heb je soms meerdere petten op per dag. ’s Ochtends ben je groepsleraar, ’s middags kan je nodig zijn als vakleerkracht, zowel bij de praktijk- als bij de eindgroepen. Voor degenen die na dit verhaal staan te popelen om bij ons te komen werken, neem alvast een kijkje op de site: www.hermanbroeren.nu onder het kopje ‘werken bij’. Wie weet word jij binnenkort één van onze collega’s. Ik kijk ernaar uit, je bent van harte welkom!”