Stichting Klimkoord
Stichting Klimkoord | Monster
Monster
Fulltime, Parttime
24 - 36 uur
Hbo
04-05-2022
Onderwijs

Functie

De Shadow Coach geeft zelfstandig begeleiding aan jeugdigen, vaak op de achtergrond en in de dagelijkse praktijk op een school. De Shadow Coach lost niet de problemen op, maar geeft handvatten aan de jeugdige en soms aan leerkrachten om zelf vraagstukken te kunnen aanpakken door middel van een begeleidingstraject (doelstellingen, periode van begeleiding en evaluatiemomenten).

Wij
vragen

Resultaatgebieden 
Resultaat: Er is tijdig een gedegen zorgplan afgesproken, afgestemd met school en vastgelegd

 • Er heeft een intake plaatsgevonden met de zorgvrager en diens vertegenwoordigers;
 • Inventariseert de woon- en leefsituatie en verheldert de (zorg)vraag van de zorgvrager;
 • Stelt een zorgplan op voor en/of met de zorgvrager bestaande uit SMART doelstellingen en evaluatiemomenten en stemt af met de OPP plannen van een school;
 • Stimuleert zorgvrager bij het realiseren van de doelstellingen in de praktijk
 • Evalueert het zorgplan en stelt waar nodig bij.

Resultaat: 
Zorgvrager heeft (zo veel als mogelijk) regie over zijn eigen leven en functioneert goed in de klas.

 • Ondersteunen en stimuleren van de zorgvrager bij het voeren van de regie;
 • Zo nodig activeren en ondersteunen van het systeem van de zorgvrager.

Kennis 

 • U beschikt over minimaal HBO werk- en denkniveau in de zorg (met SKJ registratie);
 • U heeft daarnaast een opleiding gevolgd binnen de zorg gericht op autisme;
 • U heeft kennis van en ervaring met het begeleiden van zorgvragers met autisme en/of ADHD;
 • U heeft kennis en ervaring met het bieden van begeleiding van jeugdigen op scholen of bereid deze kennis op te doen.

Vaardigheden 
-    U beschikt over goede coachingsvaardigheden van zorgvragers met autisme en ADHD.
-    U beschikt over goede gespreksvaardigheden en kunt daarbij de vertaling maken van de doelstellingen naar de praktijk.
-    U bent goed in het aangeven van uw grenzen
-    U beheerst de Nederlandse taal goed in woord en geschrift.

Competenties

 • Aanpassingsvermogen: blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke doelstellingen van de coaching los.
 • Assertiviteit: is zich bewust van de eigen grenzen, bewaakt deze grenzen en stelt grenzen. 
 • Coachen: geeft zorgvragers door middel van een coachingstraject handvatten om zelf de vraagstukken in het dagelijkse leven te kunnen aanpakken.
 • Consciëntieus: voelt zich verantwoordelijk voor een goede uitvoer van de functie en is toegewijd aan de missie en visie van de organisatie. 
 • Deskundigheid: kan kennis en ervaring m.b.t. autisme en ADHD integreren t.b.v. een effectieve coaching van de zorgvrager (en zijn systeem).
 • Doelgericht: kan resultaatgericht en gefaseerd werken met het zorgplan als leidraad, waarbij de weg ook als doel wordt gezien.
 • Integriteit: kan vertrouwelijk en gewetensvol omgaan met privacy- gevoelige informatie.
 • Interpersoonlijke sensitiviteit: kan de gevoelens en behoeften van anderen onderkennen, zich verplaatsen in anderen en is zich bewust van de invloed van het eigen handelen op anderen.
 • Klantgericht: heeft oog voor de behoeften en wensen van de zorgvrager (en zijn systeem) en zet dit in om zorg op maat te kunnen leveren.
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: heeft een goede spreek-, luister- en gespreksvaardigheid. 
 • Motiveren: stimuleert de zorgvrager (en zijn systeem) tot actie en betrokkenheid om de doelstellingen voor de dagelijkse praktijk te realiseren.
 • Oplossingsgericht werken: stippelt een zorgtraject uit op basis van de zorgvraag van de zorgvrager en neemt daarin de mogelijkheden en competenties van de zorgvrager (en zijn systeem) als uitgangspunt. 
 • Plannen en organiseren: werkt gestructureerd, planmatig en coördineert de eigen werkzaamheden. 
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: kan schriftelijk rapporteren in het dossiersysteem en aan betrokken partijen binnen en buiten de organisatie.
 • Voortgangsbewaking: ontwikkelt een zorgplan met SMART doelstellingen, evalueert de voortgang en stelt waar nodig de doelstellingen en daarmee de coaching in de praktijk bij.

Interesse

Positie

 • Rapporteert aan de Zorgmanager

Stuur een mail naar: [email protected]

Solliciteer direct