Stichting Klimkoord
Stichting Klimkoord | Monster
Monster
Fulltime, Parttime
24 - 36 uur
Universitair
04-05-2022
Personeel / Organisatie

Functie

Functiebeschrijving Regiebehandelaar
De Regiebehandelaar biedt behandeling aan zorgvragers met autisme en/of ADHD en voert diagnostiek uit. De Regiebehandelaar is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van diagnostiek en/of behandeling van zorgvragers door de basis orthopedagoog/aangesloten ZZP’ers.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Biedt behandeling aan zorgvragers met ADHD en/of autisme, teneinde inzicht te verkrijgen in de problematiek en situatie van de zorgvrager en gehele context c.q. systeem van een zorgvrager met het oog om te leren omgaan met of het verbeteren van deze situatie. 
 • Voert psychodiagnostiek uit met behulp van tests, observaties en interviews teneinde de problematiek van de zorgvrager of zijn systeem in kaart te brengen, te begrijpen en een adequate aanpak te formuleren. Draagt tevens zorg voor de bijbehorende verslaglegging en voert adviesgesprekken met ouders, leerkrachten en andere betrokkenen. 
 • Is als hoofdbehandelaar eindverantwoordelijk voor de uitvoering van diagnostiek en/of behandeling van zorgvragers door de basis orthopedagoog/aangesloten ZZP’ers. Dit betekent dat je overleg pleegt met - en werkbegeleiding biedt aan degene die uitvoering geven aan de diagnostiektrajecten/behandelplannen waar jij regiebehandelaar van bent. 
 • Denkt mee met het ontwikkelen van het beleid in zorgaanbod. 
 • Heeft de verantwoordelijkheid voor het laten plaatsvinden van Multidisciplinaire overlegvormen.

Persoonlijkheid

 • Is professioneel, integer en kan zich flexibel opstellen.
 • Heeft een passie voor de doelgroep, zorgvragers met autisme en/ of ADHD en kennis van de diverse soorten zorgverlening en behandelmogelijkheden.
 • Wil graag samenwerken met ervaren zorgprofessionals en aangesloten externe zorgpartijen die behandelingen uitvoeren.

Wij
vragen

Kennis 

 • U beschikt over een relevante afgeronde Wo-opleiding richting het uitvoeren van diagnostiek en behandeling (GZ-psycholoog, klinisch psycholoog, psychiater, orthopedagoog generalist NVO of kinder- en jeugdpsycholoog NIP, BIG registratie heeft voorkeur).
 • U heeft kennis van de diverse soorten zorgverlening en behandelmogelijkheden binnen autisme- en ADHD-zorg.
 • U heeft kennis van en ervaring met diverse behandelmethodieken (b.v. CGT, EMDR of Schematherapie).

Competenties

 • Aanpassingsvermogen: blijft goed functioneren onder veranderende omstandigheden. Is bereid en in staat om zich te voegen naar nieuwe situaties; laat hierbij desnoods aanvankelijke doelstellingen van het diagnostiek- en behandeltraject los.
 • Analytisch: is goed in het ontleden van informatie en het leggen van verbanden voor het vraaggericht uitzetten van een bij de zorgvraag passend diagnostiek- en behandeltraject voor de zorgvrager (en zijn systeem). 
 • Consciëntieus: voelt zich verantwoordelijk voor een goede uitvoer van de functie en is toegewijd aan de missie en visie van de organisatie. 
 • Deskundigheid: heeft kennis en kunde van de diverse soorten zorgverlening, behandelmogelijkheden en behandelmethodieken binnen autisme- en ADHD-zorg en zet dit in t.b.v. een passende zorgverlening.
 • Integriteit: kan vertrouwelijk en gewetensvol omgaan met privacy- gevoelige informatie. 
 • Klantgericht: heeft oog voor de behoeften en wensen van de zorgvragers (en hun systeem) enerzijds en de expertise van de Basis Orthopedagoog/aangesloten ZZP’ers anderzijds en zet dit in
 • Leidinggeven: voert regie over en is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het diagnostiek- en behandeltraject van zorgvragers door de Basis Orthopedagoog en aangesloten ZZP’ers. 
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid: heeft een goede spreek-, luister- en gespreksvaardigheid. 
 • Plannen en organiseren: kan op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en benodigde tijd, acties, middelen en mensen aangeven en vervolgens doelmatig organiseren om deze doelen te kunnen bereiken.
 • Proactief: heeft snel door welke ontwikkelingen gevolgen hebben voor de zorgverlening en anticipeert daarop door voorstellen te doen voor beleid in het zorgaanbod. 
 • Samenwerken: werkt effectief samen binnen een multidisciplinair team t.b.v. optimale zorgverlening en ziet er op toe dat er voldoende overleg is tussen de verschillende disciplines die bij het diagnostiek en/of behandeltraject van de zorgvrager betrokken zijn.
 • Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: kan schriftelijk rapporteren over het diagnostiek- en behandeltraject in het dossiersysteem en aan betrokken partijen binnen en buiten de organisatie.
 • Voortgangsbewaking: ontwikkelt een diagnostiektraject en behandelplannen, evalueert de voortgang en stuurt waar nodig de doelstellingen en daarmee de uitvoering in de praktijk bij.

Interesse

Positie

 • Rapporteert aan de Directeur-bestuurder

Stuur een mail naar: [email protected]

Solliciteer direct